Introduktion til spørgeskemaer i QuizComposer©

QuizComposer er et Internet-baseret system for redigering af quizzer og spørgeskemaer. Systemet består af en samling programmer, der afvikles på internet-servere. Med systemet er det let at redigere og lagre en quiz eller et spørgeskema, der skal besvares af en eller flere personer, fx elever i en skole, deltagere på et kursus, ansøgere til en stilling, deltagere i en konkurrence osv. Se disse eksempler på quizzer og spørgeskemaer og de formularer, hvormed de er defineret.

Der er en separat introduktion til quizzer.

Denne introduktion omhandler spørgeskemaer.

Om beskrivelsen af systemet

Systemet henvender sig til alle og enhver, såvel meget erfarne som lidt erfarne Internetbrugere, og det byder på et stort antal muligheder, som kan vælges i temmelig vilkårlig rækkefølge. Beskrivelsen af systemet er derfor formet som en hypertekst. For overskuelighed er mange henvisninger (links) til dele af beskrivelsen repræsenteret ved et #-tegn kun. Klik på nærmeste # for forklaring på et menupunkt.

Besvarelse af et spørgeskema

Hvis du blot skal besvare et spørgeskema, har du af spørgeskemaets forfatter fået en anvisning på, hvad du skal gøre.

Er der tale om en åben spørgeskemaundersøgelse, der kan besvares af enhver, har du fået oplyst en internetadresse, som du skal skrive i browservinduets 'Location'-felt (og afslutte med 'Enter'-knappen). Du får så præsenteret spørgeskemaet. Udfyld felterne i spørgeskemaet og klik på dets afsendeknap. Du får en tilbagemelding fra spørgeskemaserveren i henhold til spørgeskemaforfatterens specifikationer.

Er der derimod tale om en spørgeskemaundersøgelse for en lukket kreds af besvarere, har du fået et eget identifikationsnavn og et password samt et navn for spørgeskemaet. Klik da på 'Adgang til et spørgeskema' under 'For besvarere af spørgeskemaer' (eller, hvis du ikke ønsker at læse videre her, klik her), hvorved du får præsenteret en formular. Udfyld felterne i formularen og klik på afsendeknappen for at få præsenteret spørgeskemaet. Udfyld felterne i spørgeskemaet og klik på dets afsendeknap. Du får en tilbagemelding fra spørgeskemaserveren i henhold til spørgeskemaforfatterens specifikationer.

For mildt interesserede

Har du primært lyst til at orientere dig om de muligheder, som systemet tilbyder, så klik på 'Introduktion til fremstilling af spørgeskemaer'. Du kan også klikke på 'Eksempler på spørgeskemaer' og dernæst på de viste links til eksempler. Eller du kan fortsætte læsningen af denne tekst.

For mere interesserede: at lave et prøve-spørgeskema

Før du læser videre i denne tekst, kan det måske være en fordel for dig at starte endnu et browservindue med QuizComposers startside for spørgeskemaer. Så kan du på samme tid læse denne tekst og afprøve anvisningerne i teksten.

Har du lyst til at forsøge at lave et skema, så klik på 'Lav et prøve-spørgeskema'. Du får præsenteret definitionsformularen for et sådant skema. I det følgende får du en minivejledning til udfyldelse af denne.

Du kan nøjes med at udfylde de to felter for det første spørgsmål samt feltet 'Introduktion til præsentation af pointsummer', eventuelt med de foreslåede eksempler. Brug dit vinduessystems mulighed for indkopiering af tekst. I den foreslåede tekst til første spørgsmål repræsenterer hver krøllet parentes med et enkelt bogstav en trykknap i den resulterende spørgsmålstekst. Ved at klikke på det blå (understregede) dobbeltkryds ved hvert felt i definitionsformularen får du adgang til den detaljerede forklaring for den pågældende felttype.

Klik på afsendeknappen nedenfor alle spørgsmålsfelterne og du vil få spørgeskemaet at se, medmindre der er en fejl i definitionen, såsom en manglende krøllet parentes. I tilfælde af fejl skal du tilbage og rette i definitionen ved at klikke på browserens 'Back'-knap.

I tilbagemeldingen fra serveren får du for hvert trykknapsspørgsmål pointbidraget for den nedtrykkede knap at se. For hvert fritekstspørgsmål får du svarteksten at se.

Gå tilbage og dan et skema med to spørgsmålsfelter med tilhørende felter for poinbidrag (eventuelt kan du blot gentage teksterne i første spørgsmål) Du ser, når du besvarer skemaet, at pointbidrag summeres.

Som antydet i det andet forslag til pointbidrag (i første spørgsmål) kan du navngive pointbidrag. Hver trykknap kan tilknyttes flere pointbidrag, hver med sit navn samt eet bidrag uden navn. For alle klikkede trykknapper i et afsendt svar dannes en sum af pointbidrag for hvert navn og en sum af de unavngivne pointbidrag.

Prøv selv at eksperimentere med at udfylde/ændre teksten i andre felter og for eksempel i feltet 'Afsluttende meddelelse efter præsentation af pointsummer'. Bemærk at du har mulighed for at definere alle tekster, som en besvarer af et skema bliver præsenteret for, også tekster i et fremmedsprog (med latinske bogstaver). Nogle af felterne kan lades tomme. Dette vil bevirke udeladelse af tilsvarende dele af tilbagemeldingen.

For meget interesserede: at lave egentlige spørgeskemaer

Er du interesseret i at at forfatte egentlige spørgeskemaer (til andre), skal du først registreres som forfatter på en server. Du skal rette henvendelse herom til administratoren af QuizComposer på en af de servere, hvorpå systemet er installeret. Med tiden vil der via QuizComposers startside være adgang til en liste af sådanne servere. Indtil da bedes du henvende dig på e-mail-adressen nederst på denne side.

Interesseret i at at få systemet installeret

Hvis du er interesseret i at få QuizComposer lagt ind på en server, skal du henvende dig til en person, som har rådighed over en server med UNIX eller Linux styresystem, og som kan udføre de anvisninger, der fremkommer ved at klikke 'Hent installationsfiler' på startsiden.

For spørgeskemaforfattere

Du har formentlig allerede lavet et prøve-spørgeskema. Ellers prøv det nu (eventuelt i et parallelt browservindue). Nu har du så set en definitionsformular og et tilhørende skema.

Hvis du helst går lidt langsomt frem, så klik på 'Definer et nyt spørgeskema' på startsiden (ellers klik på menupunktet 'Adgang til filer, ændring af definitioner, afprøvning af spørgeskema, etc', se nedenfor). I den formular, som du får præsenteret, vælg '10 spørgsmål'. Du får præsenteret en definitionsformular for et spørgeskema med op til 10 spørgsmål.

Du kan nøjes med at udfylde felterne for identifikationsnavn og password samt navn på spørgeskemaet. Du kan vente med at definere overskrift og indledende tekst for skemaet. Men før du klikker på knappen 'AFSEND DENNE FORMULAR...' (lige efter alle spørgsmålsfelterne), er det nok naturligst at definere teksten og eventuelle pointbidrag til det første spørgsmål. Klikker du på #-tegnet får du en grundig vejledning i betydningen af de to felter for et spørgsmål. Skriv bare et eller andet for spørgsmålsteksten og indsæt så fx 3 krøllede parenteser {a} {b} {c} i rigtig bogstavfølge. Skriv i pointbidragsfeltet 3 tal fx 0 5 10.

Klik på knappen 'AFSEND DENNE FORMULAR...' og få skemaet præsenteret. Afsend skemaet med forskelige af knapperne nedtrykket og se pointbidragene knyttet til de enkelte knapper.. Gå tilbage til definitionen (browserens 'Back'-knap), udfyld felterne for spørgsmål 2, afsend formularen, besvar det nye skema og se virkningen på pointsummer. Indfør i definitionsformularen nogle tekster i felterne 'Introduktion til præsentation af pointsummer' og 'Afsluttende meddelelse efter præsentation af pointsummer', afsend formularen, besvar skemaet og se teksterne i tilbagemeldingen fra serveren. Undervejs har du måske genkendt nogle af enkeltlinie-teksterne i felterne mellem de just udfyldte felter i definitionen. Ret teksterne efter din egen smag, eller slet dem og se virkningen på tilbagemeldingen fra serveren.

Skriv i definitionsformularen en vilkårlig spørgsmålstekst uden krøllede parentestegn til spørgsmål 3, men lad pointbidragsfeltet tomt. Af det skema, der fremkommer, kan du se at du har defineret et fritekstspørgsmål. Besvarer du skemaet, ser du at svaret på fritekstspørgsmålet kommer med i tilbagemeldingen med en foranstående tekst som defineret i feltet 'Overskrift for fri(e) tekst(er) i præsentation for besvarer' i definitionen. Sletter du teksten i dette felt, vil fritekstsvar ikke fremkomme i tilbagemeldingen fra server. Prøv at ændre andre standardtekster i definitionsformularen og se virkningerne på skema og tilbagemelding. Klik eventuelt på #-henvisningerne ved felterne for at læse om felternes betydning.

Spørgeskemaets brugsmåde vil du normalt først sætte til 'privat', så kun du kan se skemaet, mens det udvikles. Senere kan du så ændre brugsmåden til de 3 andre muligheder, hvis betydning forklares i det følgende.

Afsender du spørgeskemaets definition med brugsmåden sat til 'selvtest', danner du et skema, der kan besvares af alle med adgang til den server, hvorpå du er quiz- eller spørgeskemaforfatter. Dette fremgår indirekte af feltet 'Location' i dit browser-vindue. Feltet indeholder internetadressen på dit skema. Bemærk at besvarelser af et sådant selvtestskema ikke registreres (sammenlign med virkningen af næste knap i formularen).

Afsendes spørgeskemaets definition med brugsmåden sat til 'åben med registrering af besvarelser' dannes et spørgeskema, der som et selvtestskema kan besvares af alle med adgang til den server, hvorpå du er registreret som quiz- eller spørgeskemaforfatter, men besvarelserne registreres. Du kan se inspicere resultaterne ved hjælp af denne form.

Afsendes spørgeskemaets definition med brugsmåden sat til 'spørgeskemaundersøgelse med lukket deltagerkreds' dannes et skema, der kun kan besvares af personer, der opgiver et identifikationsnavn og et password, som du har defineret ved hjælp af denne formular.

Læs videre om udfyldelse af definitionsformularer i denne Introduktion til fremstilling af spørgeskemaer.

Arbejd med et enkelt spørgeskema

Dette menupunkt kan du vælge, når din definitionsfil ikke ligger i din browsers 'sessions cache' (fx når du vender tilbage til QuizComposer efter at have genstartet din browser). Klikker du på punktet og udfylder den formular, der fremkommer, med din identifikation og password samt spørgeskemaets navn, får du skemaets definitionsformular præsenteret. I almindelighed vil det dog være bedre at vælge det næste menupunkt: 'Adgang til filer, ændring af definitioner, afprøvning af spørgeskema, etc', der giver dig langt flere muligheder som beskrevet i næste afsnit. Eneste fordel ved menupunktet for arbejde med et enkelt spørgeskema er at det er overskueligt for en uerfaren.

Adgang til filer, ændring af definitioner, afprøvning af spørgeskema, etc

Via dette menupunkt får du adgang til alle dine spørgeskemaer og filer, og du skal kun opgive dit identifikationsnavn og password een gang. Til gengæld kan den formular, der fremkommer, måske til en start forekomme en smule uoverskuelig.

Formularen starter med en oversigt over dine spørgeskemaer med angivelse af deres definerede brugsmåde. Den slutter med en knap for præsentation af en definitionsformular, hvormed du umiddelbart kan lave et spørgeskema med op til 10 spørgsmål (der kan udvides til mindst 30 spørgsmål).

Med de første knapper i denne formular kan du få henholdsvis et spørgeskema og dets definitionsformular at se. Skriv skemaets (hoved-)navn i et felt og klik på den tilhørende knap.

Som nybegynder vil du formentlig ikke have interesse i de næste knapper vedrørende tilknyttede filer. Du vil næppe heller straks slette et eller flere spørgeskemaer.

Adgang til formularer

Med de følgende knapper i denne formular har du adgang til alle formularer i forbindelse med spørgeskemaer (uden at skulle opgive identifikation og password). Når du klikker på en knap, får du præsenteret den tilhørende formular, der iøvrigt altid starter med en detaljeret vejledning.

I det følgende omtales knappernes funktion kort.

Den første knap giver dig adgang til formularen for specifikation af en deltagerkreds for en lukket spørgeskemaundersøgelse, for eksempel en undervisningsklasse. Du skal i forvejen have defineret spørgeskemaet med den rette brugsmåde, altså 'lukket spørgeskemaundersøgelse.

Det kan anbefales at prøve at lave et lille spørgeskema med en deltagerliste med kun et par navne, fx a og b med tilhørende passwords 1 og 2. Klikker du på det hosstående link 'Deltageradgang til spørgeskema', får du præsenteret den formular, som hver deltager skal udfylde for at få adgang til at besvare dit skema. Har du som forslået ovenfor lavet en liste med et par deltagere og klikker på linket, har du en nem mulighed for at afprøve dit skema som en deltager (hvis skemaets brugsmåde er sat til at være 'lukket spørgeskemaundersøgelse'). Ydermere giver den næste knap dig mulighed for at studere de formater, hvori du kan få præsenteret resultaterne.

Med knappen 'Arbejd med data...' får du en formular, der giver dig nogle lav-niveau muligheder for at rette tekster i skemadefinitioner, fx at ændre rækkefølgen af spørgsmålstekster blot ved at omdøbe teksterne. Du får også mulighed for at gemme et skema på en tekstform på din egen maskine ved udnyttelse af dit vinduesystems kopieringsfaciliteter.

Med knappen 'Pak/udpak spørgeskemaer...' får du mulighed for at transportere spørgeskemaer mellem servere (idet du undervejs gemmer dem i et specielt format på din egen maskine).

Med knappen 'Overfør figurfil, dokumentfil...' får du præsenteret en formular, hvormed du kan overføre en figurfil eller andet dokument fra din maskine til serveren. Du kan så i dine skemaer indføje links til kopierne på serveren.

Med knappen 'Overfør style-egenskaber (CSS)' får du præsenteret en formular, hvormed du kan til server overføre en fil med en beskrivelse af de egenskaber (former og farver med mere), hvormed teksterne i dit skema skal præsenteres.

Til et spørgeskema (og en quiz) kan der knyttes et program, der kan skabe særlige effekter, for eksempel fremhævelse af en tekst når markøren passerer henover teksten. Et sådant program betegnes et script. Med knappen 'Overfør et scpript' får du præsenteret en formular, hvormed du kan overføre et sådant script fra din maskine til server.