Introduktion til fremstilling af "multiple-choice"-quizzer og spørgeskemaer i QuizComposer

Hvis du ikke har læst introduktionen til frembringelse af quizzer, bedes du i det mindste læse de første afsit. Du får en idé om formålet med QuizComposer systemet, og du bliver introduceret til et par begreber som forfatter, deltager og server. Det kan også anbefales at læse om "multiple-choice"-quizzer (MC-quizzer), da den eneste væsentlige forskel mellem spørgeskemaer og MC-quizzer er, at besvarere af spørgeskemaer er anonyme overfor forfateren/organisatoren af spørgeskemaundersøgelsen/testen.

Den sidste del af denne tekst er mestendels en kopi af den sidste del af introduktionen med ordet quiz erstattet af spørgeskema.

For at danne et spørgeskema, der skal besvares af andre personer, skal du have udleveret et identifikationsnavn og et password af administratoren for den server, du ønsker at bruge. Enhver kan dog danne et prøve-spørgeskema via denne formular.

Dit spørgeskema dannes som en HTML-side, der lægges på serveren, så enhver på Internettet med adgang til en browser, som fx Mozilla, og med adgang til serveren og dit spørgeskema (mere herom nedenfor) kan få skemaet præsenteret og besvare spørgsmålene. Dette sker ved enten at skrive svar i tilhørende felter eller ved at klikke på de svarmuligheder, som du præsenterer i forbindelse med spørgsmålene. Besvareren kan på et vilkårligt tidspunkt afsende spørgeskemaet til serveren ved at klikke på en særlig "checkbox" og afsendeknap.

Du definerer selv, hvilken tilbagemelding, besvareren skal have fra serveren. Du kan knytte en pointsumsberegning til skemaets trykknapspørgsmål, idet du knytter point med eller uden tilknyttede navne til trykknapperne i spørgsmålene. Navne benyttes til gruppering ved pointsummationen. Du bestemmer om pointsummerne skal præsenteres for besvareren og hvilke kommentarer, der skal knyttes til denne præsentation.

Spørgeskemaforfatteren (du) kan altid få præsenteret de registrerede besvarelser. Men præsentationen inkluderer aldrig besvarernes identifikation og rækkefølgen er altid tilfældig. Du kan altså ikke identificere den enkelte besvarelse, medmindre besvareren selv har identificeret sig i et svar på et spørgsmål.

Spørgsmål formuleres i HTML (HyperText Markup Language) med alle de muligheder dette giver for fonte og farver i tekst og indlægning af figurer tillige med brug af "Cascaded Style Sheets" og programmering i JavaScript. Men du behøver intet kende til HTML for at formulere spørgeskemaer med ren tekst. Ønsker du indlagt figurer, kan du let se i eksemplerne (på quizzer), hvordan det gøres. Du kan definere en egen logo for hver enkelt spørgeskema eller for alle dine spørgeskemaer.

Spørgeskemaer kan formuleres i ethvert sprog, som kan skrives med dit tastatur. Til andet end dansk skal du formulere de tekster, som præsenteres for besvareren i forbindelse med tilbagemelding på besvarelsen. Felter for disse tekster findes nedenfor afsendeknappen. Bemærk muligheden for at genbruge teksterne i andre spørgeskemaer. Systemet er forberedt, så det senere også vil kunne anvendes af ikke-danskkyndige spørgeskemaforfattere. Du er meget velkommen til at henvende dig til udviklerne, hvis du ønsker en version af QuizComposer for et andet spor.

Et spørgeskema tilhører til enhver tid een af fire mulige typer svarende til dets brugsmåde. Fra starten af, mens du er ved er udvikle og afprøve spørgeskemaet bør brugsmåden være "privat", så kun du kan se skemaet og dets definition. (Hvis du ved afsendelse af en ny definiton bliver bedt om at genåbne definitionen, bør du gå tilbage til definitionen og klikke en af knapperne for brugsmåde).

Faktisk er der en anden regel for "privatisering" af et spørgeskema (eller en quiz), nemlig ved at give det et navn, der starter med et ciffer, fx et 1. Et sådant spørgeskema medtages ikke i nogen oversigt, der præsenteres for potentielle besvarere (undlad altså at komme til at give et spørgeskema et nummer som navn).

En anden mulig brugsmåde er "selvtest", hvormed menes at besvareren tester sin viden, holdning, tilstand eller andet, idet der til de mulige trykknapsvar er knyttet point, der sammenregnes og præsenteres for besvaren eventuelt sammen med en forklarende tabel. Spørgeskemaet for en selvtest vil være besvarbar for alle med adgang til den server, hvorpå det ligger. Ingen besvarelser af et seltest-spørgeskema registreres.

Brugsmåden "åben med registrering af besvarelser"s adskiller sig fra "selvtest" kun ved at alle svar registreres i en database. Spørgeskemaforfatteren kan til enhver tid få præsenteret svarene via en formular.

Brugsmåden "spørgeskemaundersøgelse med lukket deltagerkreds"s adskiller sig fra "åben med registrering af besvarelser" ved at spørgeskemaet kun er tilgængelig for personer, der opgiver et personligt password, som spørgeskemaets forfatter (eller serveradministratoren, hvis besvareren er deltager i et kursus) har specificeret. Svarene registreres og forfatteren kan til enhver tid få svarene præsenteret. Bemærk at besvarelser præsenteres i en tilfældig og "anonymiseret" form, det vil sige, at forfatteren ikke kan se hvem, der har svaret hvad, med mindre en besvarer har identificeret sig i et felt i skemaet.

Et spørgeskema besvares mestendels ved at klikke et eller flere knapper i et spørgsmål, men du kan også definere sprørgsmål at besvare med vilkårlig tekst. For at definere et spørgeskema behøver du ikke vide meget mere end, at en trykknap defineres med enten et {%} eller [%] indskudt i spørgsmålstekster. Brug {%} hvis kun een knap skal trykkes, [%] hvis mere end en knap skal kunne trykkes. De førstnævnte betegnes radio-knapper, de sidstnævnte checkbox-knapper. %-tegnet kan erstattes af et lille latinsk bogstav for at læsbarhed. Du kan til hver knap knytte et pointantal, der skal - eventuelt - skal opsummeres og præsenteres som resultat. Du kan angive at summation skal ske indenfor grupper af knapper ved at knytte navne til pointtallene.

Et spørgsmål uden knapper skal besvares med fri tekst.

Tekst med specialtegn
Spring ned til næste emne, hvis du ikke er specielt interesseret i særlige tegn og tabeller i dit spørgeskema.

I HTML er der mulighed for ved hjælp af særlige koder at angive specielle symboler, der benyttes i fagsprog som matematik, økonomi og musik, nemlig koder af formen &???;, hvor ??? er et tegnnavn, fx ©. Specialtegn, der ikke kan angives på den viste form med tegnnavn, kan angives på formen &#???;, hvor ??? er en følge af decimale cifre eller formen &#x???;, hvor ??? er en følge af hexadecimale cifre (0-9 og a-f eller A-F). Du kan læse mere herom på Unicode og se eksempler på tegnnavne på fx denne side.

Visse former for formatering af teksten kan specificeres via såkaldte HTML-mærker ("HTML tags"). For eksempel kan sænket og løftet tekst angives ved hjælp af <sub> og </sub> samt <sup> og </sup> som i abc123. Der kan løftes og sænkes i flere etager, men bemærk at teksten bliver mindre og mindre.

Tabeller kan angives ved hjælp af HTML-mærkerne <table>, <tr>, <td>, </td>, </tr>, </table>, fx:
løve chimpanse
tiger gibbon
leopard mandril

Du kan anbringe trykknapper i tabeller.

Ønsker du at spørgeskemaet skal indeholde andet end hvad HTML giver mulighed for, fx egentlig matematisk tekst (symboler, brøker, fler-etagers formler) er der 2 muligheder. Den ene er at danne en figur af teksten, i et af de formater, der kan vises af en gængs browser, fx GIF-formatet. Du kan eksempelvis danne en sådan figur med et tegne/grafik-program, eller du kan bruge en scanner på et eventuelt håndskrevet/håndtegnet ark. Figuren kan overføres til serveren ved hjælp af en formular herfor.

Definition af et spørgeskema
Til at definere et spørgeskema kan du vælge en formular fra denne liste, der svarer til det antal spørgsmål, du ønsker inkluderet, Når du afsender en definition med fx 9 eller 10 spørgsmål vil definitionen, når den præsenteres næste gang have felter for 20 spørgsmål.

I definitionsformularen skal du angive et navn for dit spørgeskema. De øvrige felter er valgfrie, men prøv for at få et egentligt spørgeskema at angive et spørgsmål med trykknapper i det første spørgsmålsfelt og pointantal tilknyttet knapperne i næste felt . Ved felterne er der eksempler som du kan "klippe og klistre" ind på sædvanlig vis (CTRL-c CTRL-v, fx). Ved hvert felt er der en henvisning i form af et #-tegn, som du kan klikke på for at få en uddybende forklaring på feltets betydning. Første gang du udfylder formularen, er det nok en god idé at nøjes med at definere et spørgeskema med kun få spørgsmål. Det gør din start lettere, og du får måske lyst til at arbejde med valgmulighederne længere nede. Du kan altid lægge mere til dit spørgeskema senere.

Klik på på knappen cirka to trediedele nede i formularen for at afsende den. Din definition lagres på serveren, og dit spørgeskema præsenteres, så du kan besvare den, hvis du har lyst, hvorved du kan checke din definition. Din besvarelse registreres, hvis spørgeskemaet er af typen "åben med registrering af svar". Med denne formular kan du så straks se de formater, der benyttes til præsentation af registrerede svar. Det er vigtigt at bemærke internetadressen for dit spørgeskema, hvis du er en autonom (ikke-kursus) forfatter, og dit spørgeskema skal kunne besvares af enhver med adgang til serveren. Dette er fx tilfældet ved selv-test skemaer. Se "Location:"-feltet ovenfor spørgeskemaet.

Gemte definitionsformularer.
Den sidste version af dine spørgeskemaer (og quizzer) er tilgængelige via denne formular.

Der er to måder hvorpå du kan dele en definition med andre. For det første er der en formular for at danne en tekstfil med alle data i en definition. Denne kan du sende pr e-mail eller andet. Tekstfilen kan du iøvrigt modificere med en simpel editor (brug ikke et tekstbehandlingsprogram). Du kan også, selfølgelig, ændre data direkte i formularen. Fx kan du ændre spørgsmålsrækkefølgen ved at ændre spørgsmålsnumrene. Den nye version af spørgeskemaet dannes med samme formular.

Hvis du ønsker at sende figurfiler eller andre til skemaet tilknyttede filer, skal du danne en pakke med disse elementer ved hjælp af denne formular. Du kan samle vilkårlig mange spørgeskemaer og quizzer, fx alle spørgeskemaer og quizzer for et kursus, tillige med deres tilknyttede filer i en enkelt pakke. Pakker er derfor nyttige til arkivering.

Klik på denne fulde vejledning, hvis du vil vide mere om frembringelse af et spørgeskema. Du kan måske have fordel i at skimme vejledningen for orienterings skyld.